10 ข้อสำคัญ ควรมีในสัญญาเช่าบ้าน

มาดู 10 ข้อสำคัญที่คุณควรระบุไว้อย่างชัดเจนในสัญญาเช่า สำหรับเจ้าของบ้านมือใหม่ที่กำลังต้องการ ปล่อยเช่าบ้าน ปล่อยเช่าคอนโด
เขียนเมื่อวันที่: 03 สิงหาคม 2020 ประเภท: เรื่องน่ารู้ , เช่าบ้าน

สำหรับเจ้าของบ้านมือใหม่ที่กำลังต้องการ ปล่อยเช่าบ้าน ปล่อยเช่าคอนโด นอกจากการ ลงประกาศบ้าน เพื่อหาผู้เช่าแล้ว อีกสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามก็คือ สัญญาเช่าบ้าน ที่เป็นข้อตกลงระหว่างผู้ให้เช่าและผู้เช่าตลอดระยะเวลาเช่าและมีผลตามกฎหมาย การมีสัญญาเช่า ยังช่วยปกป้องสิทธิให้กับทั้งผู้เช่า และผู้ให้เช่าเช่นกัน


บ้านไฟน์เดอร์ หยิบยกเอา 10 ข้อสำคัญที่คุณควรระบุไว้อย่างชัดเจนในสัญญาเช่า มีอะไรบ้าง มาดูกันเลย 


1. ข้อมูล "ผู้ให้เช่า" และ "ผู้เช่า"

ในสัญญาเช่าบ้าน หรือ เช่าคอนโด ควรระบุ ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน และภูมิลำเนา ของทั้งเจ้าของบ้านหรือผู้ให้เช่า และ ผู้เช่าทั้งหมด 


ถ้าเป็นไปได้ ในสัญญาเช่าควรระบุบุคคลเช่าที่มีอายุมากกว่า 20 ปี ทุกคนที่อาศัยเป็นผู้เช่าไว้ในสัญญา ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ผู้เช่าทุกคนมีส่วนรับผิดชอบ ที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาเหมือนกัน รวมถึงการจ่ายเงินค่าเช่าด้วย  


ที่สำคัญทำให้แน่ใจว่า ในสัญญามีการระบุถึง "ผู้เช่าและบริวาร" ในการปฏิบัติตามข้อกำหนด เพื่อให้ข้อปฏิบัติในสัญญาเช่า ใช้ได้กับ บริวารของผู้เช่า นั่นคือ ญาติหรือเพื่อนของผู้เช่าที่อาจเข้ามาอยู่ในบ้านที่ให้เช่าด้วย และผู้ให้เช่าก็ยังสามารถไล่บุคคลที่ไม่ได้อยู่ในสัญญาเช่าออกจากพื้นที่ กรณีที่ผู้เช่าปล่อยเช่าช่วงโดยผู้ให้เช่าไม่ยินยอมได้เช่นกัน 


2. ข้อมูล "ทรัพย์ที่ให้เช่า" 

ในสัญญาเช่าบ้าน ต้องระบุ "ทรัพย์สิน" ที่ให้เช่า นั่นคือ "บ้าน" หรือ "คอนโด" โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทไหน เช่น บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หรือ ทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น หรือ ห้องชุดคอนโด โดยระบุทั้ง บ้านเลขที่ (เลขที่ห้อง) ซอย ถนน แขวง เขต จังหวัด ให้เรียบร้อยด้วยเช่นกัน    


หากทรัพย์ที่ให้เช่า มีเฟอร์นิเจอร์พร้อมอยู่ ในสัญญาเช่าควรระบุ เฟอร์นิเจอร์ในแต่ละห้อง รวมถึงจำนวนกุญแจที่ให้ไว้กับผู้เช่าด้วยเช่นกัน ถ้าคุณต้องการให้ละเอียดมากขึ้น ก็อาจปริ้นท์รูปถ่ายสภาพบ้านก่อนผู้เช่าเข้าอยู่แนบในสัญญาได้ด้วยเช่นกัน


3. จุดประสงค์ในการเช่า 

การเช่าบ้าน เช่าคอนโด ส่วนใหญ่แล้ว มักจะเป็นการเช่าเพื่อ "อยู่อาศัยเท่านั้น" ในสัญญาเช่าบ้าน ก็ควรระบุไว้ให้ชัดเจน นอกจากนี้ ผู้ให้เช่ายังสามารถกำหนดจำนวนคนเข้าพักอาศัยในบ้านได้อีกด้วย เช่น บ้านอยู่อาศัยได้ไม่เกิน 5 คน หรือ อยู่อาศัยเฉพาะผู้ที่มีรายชื่อในสัญญาเท่านั้น 


หากจุดประสงค์เป็นการเช่าเพื่อทำธุรกิจ ก็ต้องระบุในสัญญาเช่าอย่างละเอียดว่า เป็นธุรกิจประเภทไหนด้วยเช่นกัน  4. ระยะเวลาในการเช่า

ข้อสัญญานี้ ควรระบุระยะเวลาเช่า เช่น 1 ปี 3 ปี และระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นในการเช่า จนถึง วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดการเช่า (นับเป็นวันสิ้นสุดสัญญาเช่า) โดยปกติแล้วสัญญาเช่าจะเป็นรายเดือน เว้นเสียแต่ว่า เจ้าของบ้าน หรือ ผู้ให้เช่ากำหนดไว้เป็นอย่างอื่น 


5. รายละเอียดค่าเช่า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ในสัญญาเช่า ต้องระบุ 


  • ค่าเช่าต่อเดือน ไว้อย่างชัดเจนทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ พร้อมช่องทางการจ่ายค่าเช่า เช่น รายละเอียดบัญชีผู้ให้เช่า และกำหนดระยะเวลาในการจ่ายค่าเช่า เช่น ทุกวันที่ 1 ของเดือน หรือ ภายในวันที่ 5 ของเดือน เป็นต้น ทั้งนี้ หากการทำสัญญาเกิดขึ้นก่อนวันที่เริ่มต้นเช่า ในสัญญาอาจระบุถึง จำนวนค่าเช่าล่วงหน้าก่อนการเข้าอยู่ (ไม่เกิน 1 เดือน) เป็นต้น 


  • ค่ามัดจำ/เงินประกัน เพื่อป้องกันไม่ให้มีปัญหาระหว่างผู้ให้เช่าและผู้เช่าในภายหลัง ในสัญญาเช่าต้องระบุจำนวนเงินไว้อย่างชัดเจน (อย่าลืมว่าต้องเก็บในอัตราที่กฎหมายกำหนด) และระบุว่าคุณในฐานะผู้ให้เช่า อาจนำเงินมัดจำนี้ไปใช้เมื่อเกิดปัญหาอะไรขึ้น (เช่น หากเกิดความเสียหายของทรัพย์สินให้เช่า) และผู้เช่าไม่สามารถนำไปใช้ได้ (เช่น ผู้เช่าไม่สามารถใช้เงินมัดจำเป็นค่าเช่างวดสุดท้าย) รวมถึงกำหนดระยะเวลาที่ผู้เช่าจะได้เงินมัดจำคืน เมื่อผู้เช่าปฏิบัติตามข้อตกลงอะไรบ้าง 


  • ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ควรระบุให้ชัดเจนในสัญญาเช่า ว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ และมีวิธีการชำระเงินอย่างไร    


  • ค่าซ่อมแซม หากผู้ให้เช่าไม่อยากจะต้องมากุมหัวกับค่ามัดจำไม่พอค่าซ่อมแซมความเสียหายที่ผู้เช่าก่อ คุณควรระบุ ขอบเขตความรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายการซ่อมแซมอะไรบ้างที่ผู้เช่าต้องรับผิดชอบ หากเกิดจากการใช้งานอย่างประมาทของผู้เช่าเอง หรือเพื่อรักษาบ้านให้สะอาดเรียบร้อย  


6. กฎระเบียบ ข้อกำหนดอื่นๆ 

ในส่วนข้อกำหนดอื่นๆ ผู้ให้เช่าควรระบุให้เรียบร้อยในสัญญาเช่าบ้านด้วยเช่นกัน 


  • การรักษาทะนุบำรุงทรัพย์ให้เช่า 

ในสัญญาควรระบุว่า ผู้เช่าควรดูแลรักษาทะนุบำรุง ทรัพย์สินเช่า อย่างวิญญูชนพึงกระทำ หากผู้ให้เช่าไม่อนุญาตให้มีการต่อเติม หรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของตัวบ้าน ก็ควรระบุไว้อย่างชัดเจนในสัญญา 


  • การปฏิบัติตนของผู้เช่า 

ในสัญญาเช่าควรมีข้อกำหนดที่ระบุอย่างชัดเจน ถึงพฤติกรรมต้องห้าม เช่น การส่งเสียงดังในยามวิกาล การกระทำผิดต่อกฏหมาย เป็นต้น  


  • สัตว์เลี้ยง

หากว่า คุณในฐานะผู้ให้เช่า ไม่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็ควรระบุอย่างชัดเจนในสัญญา หรือหากคุณอนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ ก็สามารถระบุได้ถึงจำนวนสัตว์เลี้ยงที่ผู้เช่าสามารถเลี้ยงได้ หรือกำหนดประเภทสัตว์เลี้ยงที่ไม่สามารถเข้าอยู่ได้ เช่น สุนัขขนาดใหญ่ เป็นต้น 7. สิทธิในการเข้าพื้นที่ทรัพย์ให้เช่า 

พ.ศ. นี้ ผู้ให้เช่าหลายคนทราบดีว่า การเข้าไปยังทรัพย์สินให้เช่า โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เช่า เข้าข่าย "การบุกรุก" ดังนั้น เพื่อป้องกันการทำผิดกฎหมายของผู้ให้เช่า ในสัญญาเช่าควรระบุชัดเจนถึงสิทธิของผู้ให้เช่าในการเข้าพื้นที่ให้เช่า เช่น เข้าไปเพื่อซ่อมแซม หรือกำหนดระยะเวลาที่ต้องแจ้งให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้า ก่อนผู้ให่เช่าเข้าพื้นที่ 


8. ข้อปฏิบัติหากผิดสัญญา

เรื่องการผิดสัญญาเช่าก็เป็นหัวข้อสำคัญในสัญญาเช่า ที่ทั้งผู้ให้เช่า และผู้เช่า ควรอ่านให้ดีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากันในภายหลัง การผิดสัญญาเช่า เช่น ผู้เช่าอยู่ไม่ครบสัญญาเช่า ผู้ให้เช่าสามารถยึดเงินมัดจำได้ทั้งหมด หรือ ผู้ให้เช่าต้องคืนเงินมัดจำหรือเงินประกันทันที หลังจากตรวจสอบทรัพย์ให้เช่าแล้ว หรือ ค่าปรับรายวันเมื่อผู้เช่าล่าช้าในการจ่ายค่าเช่า เป็นต้น    


9. การต่อสัญญา 

สัญญาเช่าบ้าน หรือ เช่าคอนโด ส่วนใหญ่มักเริ่มต้นขั้นต่ำ 1 ปี แต่ทั้งนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการเช่าได้ตามตกลงกัน ซึ่งในสัญญาเช่า ควรระบุอย่างชัดเจน ว่า ระยะเวลาในการบอกไม่ต่อสัญญาคือกี่วันก่อนหมดสัญญา (ส่วนใหญ่ควรแจ้งไม่ต่อสัญญาเช่าล่วงหน้าแก่ผู้ให้เช่าก่อนหมดสัญญาภายใน 30-45 วัน) และต้องบอกให้มีหลักฐานชัดเจน 


และหากผู้เช่าต้องการต่ออายุสัญญาเช่า ควรทำอย่างไร เช่น หากผู้เช่าต้องการต่อสัญญา ต้องแจ้งให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนหมดสัญญา เป็นต้น 


10. เอกสารแนบสัญญา 

สัญญาเช่า ต้องมีไว้สองฉบับ ลงลายเซ็นของทั้งสองฝ่าย มอบให้ผู้เช่าและเก็บไว้ที่ผู้ให้เช่า ฝั่งละหนึ่งฉบับ โดยควรมีสำเนาบัตรประชาชนของผู้ให้เช่า และผู้เช่าขีดฆ่า "ใช้สำหรับทำสัญญาเช่าบ้าน..." เป็นต้น และลงรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลายเซ็น แนบไว้ท้ายสัญญาด้วย  
Images: Freepik

แชร์บทความนี้

ลิงค์สำหรับการแบ่งปันบทความบนเว็บอื่นๆ:

คลิก Like เลยเพื่อไม่พลาดกับบทความน่าสนใจอื่นๆ

ประเภทบทความแนะนำ: ข่าว ตลาดอสังหา เรื่องน่ารู้ แต่งบ้าน/ตกแต่ง รถไฟฟ้า ซื้อบ้าน, ซื้ออสังหา ไอเดีย รีโนเวท คอนโด ขายบ้าน เช่าบ้าน ห้องน้ำ ห้องนอน ห้องครัว รถไฟฟ้าสายสีม่วง บ้านเดี่ยว ประหยัดพื้นที่ ก่อสร้าง ทาวน์เฮ้าส์ / ทาวน์โฮม ประชาสัมพันธ์ Before/After ห้องนั่งเล่น ที่ดิน รถไฟฟ้าสายสีส้ม การจัดบ้าน ความปลอดภัย รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน รถไฟฟ้าสายสีชมพู สุขภาพ ต้นไม้ ออฟฟิศ/สำนักงาน รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ภาษี สวน ฮวงจุ้ย สุนัข/หมา วิธีการใช้งาน วอลล์เปเปอร์ หอพัก, อพาร์ทเมนท์ การเคหะแห่งชาติ สินเชื่อ ภูเก็ต บ้านหลังแรก DIY ทำเอง เพื่อนร่วมห้อง, รูมเมท บ้านประชารัฐ กระเบื้อง สไตล์ญี่ปุ่น ไฟไหม้/อัคคีภัย บ้านเอื้ออาทร มัดจำ นายหน้า วาชิเทป

บทความใหม่ล่าสุด

รวมแบบห้องครัว สไตล์ Industrial Loft ดิบ เท่ ใช้งานจริง

สำหรับคนที่ชอบการตกแต่งสไตล์ Industrial Loft โชว์อิฐ ปูนเปลือยแบบดิบๆ มาดูเทคนิคแต่งบ้าน แต่งห้องครั ... อ่านต่อ...

ผังเมืองใหม่ กรุงเทพฯ บูม 14 เขต ผุดตึกสูงในซอย รับรถไฟฟ้า

ส่องผังเมืองใหม่กรุงเทพ 14 เขต เพิ่ม FAR สร้างอาคารใหญ่ 10,000 ตร.ม.ผุดมิกซ์ยูส-ตึกสูงในซอยรับรถไฟฟ้ ... อ่านต่อ...

6 ไอเดียออกแบบห้องน้ำ ที่ได้รับความนิยมในปี 2020

ถ้าคุณอยากประหยัดพื้นที่ และสร้างสไตล์ที่น่าสนใจ ในห้องน้ำ มาดู 6 ไอเดียเหล่านี้ที่ช่วยคุณออกแบบห้อง ... อ่านต่อ...

จัดรูปที่ดินใหม่ 44 จังหวัด ทะลวงที่ตาบอด อัพราคาเพิ่ม 10 เท่า

โครงการจัดรูปที่ดินตั้งแต่ปี 2552 ล่าสุด “กรมโยธาธิการและผังเมือง” อวดโฉมที่ดินที่ดำเนินการสำเร็จอีก ... อ่านต่อ...

ขยายเก็บภาษีบ้าน-ที่ดินรอบสอง และในปี 64 จะปรับราคาประเมินยกแผง

ภาษีที่ดินฯ ยังอลหม่าน มท.วาง 2 แนวทางรับมือ “ขยายเวลา-ผ่อนชำระ” เปิดคัดค้าน 30 วัน เทศบาลรายได้วูบ ... อ่านต่อ...