Terms of Service

BaanFinder.com จัดทำและดูแลโดย บริษัท อินโฟเทรนด์ เทค จำกัด

การที่ท่านเข้าชม และ/หรือ ใช้งานบนเว็บไซด์ BaanFinder (หมายถึง การเช้าชม และ/หรือ ใช้งานเว็บไซด์ ซึ่งบริษัท อินโฟเทรนด์ เทค จำกัด เป็นเจ้าของ และจัดทำ ทั้งบนมือถือ แท็ปเล็ต คอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์อื่นๆ) มีความหมายว่า ท่านได้ตกลง ยินยอมทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ต่อไปนี้

Terms of Service

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ (Terms of Service)

เอกสารต่อไปนี้ เป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการระหว่าง บริษัท อินโฟเทรนด์ เทค จำกัด (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า "อินโฟเทรนด์") ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของเว็บไซต์ www.baanfinder.com (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “BaanFinder” หรือ “บ้านไฟนเดอร์” และ “บริษัท” “เรา” หรือ “เว็บไซต์”) กับ ผู้ใช้งานหรือสมาชิก (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ท่าน” หรือ "สมาชิก" หรือ "ผู้ใช้งาน") ในฐานะผู้ใช้บริการ กรุณาอ่านข้อกำหนดเงื่อนไขการให้บริการโดยครบถ้วนอย่างละเอียดเพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง การที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใด ๆ ของเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อตกลงในการใช้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านมีหน้าที่ตรวจสอบข้อตกลงในการใช้งาน โดยท่านสามารถเข้ามาดูเงื่อนไขการใช้งานฉบับล่าสุดได้ที่นี่เสมอ BaanFinder อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อกำหนด และ เงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเวลา การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราในแต่ละครั้ง ถือว่าท่านตกลงยินยอมต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้รับการแก้ไขล่าสุดแล้ว และถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขครั้งล่าสุดจะมิได้มีการระบุไว้ก็ตามที การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ BaanFinder ของท่านในแต่ละครั้ง จะถือเอาข้อกำหนดและเงื่อนไขล่าสุดเป็นสำคัญ และเป็นความรับผิดชอบของท่านเองที่ควรจะเยี่ยมชมหน้าดังกล่าวของเว็บไซต์เป็นระยะ ๆ เพื่อให้ทราบถึงเนื้อหาล่าสุดของข้อบังคับและเงื่อนไขในการใช้งานที่ท่านมี

 

 1. ท่านอาจจำเป็นที่จะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกเพื่อจะใช้บริการของเราได้อย่างครบถ้วน โดยท่านเข้าใจและยอมรับว่าทางเราสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนของบางท่าน และอาจยกเลิกการลงทะเบียนของสมาชิกทุกคนได้ทุกเวลา โดยเฉพาะเมื่อเกิดการละเมิดกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อตกลงในการใช้งาน ท่านไม่สามารถซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนบัญชีสมาชิกไปยังบุคคลอื่นได้ หากละเมิดเงื่อนไขนี้ บัญชีจะถูกยกเลิกทันที ท่านต้องยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้องของตนเอง หากทาง BaanFinder ตรวจสอบพบว่า ท่านได้ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือ ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ BaanFinder มีสิทธิ์ที่จะระงับสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกชั่วคราว ตลอดจนยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่าน หรือปฏิเสธการสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานของท่านอีกในอนาคต ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวในการเก็บรักษา ชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านของตนเองให้เป็นความลับ ท่านตกลงยินยอมที่จะรับผิดชอบต่อกิจกรรมใดๆที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่านเอง

 

 1. เราขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีของท่านโดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในการสร้างบัญชี เราขอให้ท่านให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องเกี่ยวกับตัวเองเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของท่านในฐานะผู้มีส่วนร่วมในเว็บไซต์ ท่านไม่ควรเลียนแบบหรืออ้างเป็นบุคคลอื่น (ไม่ว่าจะอ้างเป็นคนดังทั้งหลายหรือเพื่อนบ้าน)ไม่ควรสร้างหรือใช้บัญชีสำหรับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวเอง

 

 1. เว็บไซต์ BaanFinder.com ไม่ให้บริการกับผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี หรือสมาชิกที่เคยถูกตัดสิทธิ์การใช้งานไปแล้ว สมาชิกแต่ละท่านจะได้รับอนุญาตให้มีบัญชีสมาชิกที่แสดงถึงบุคคลหรือบริษัทได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น การละเมิดเงื่อนไขที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นอาจส่งผลให้เกิดการระงับบัญชีผู้ใช้งานได้ การใช้งานเว็บไซต์ของ BaanFinder พึงตระหนักว่าท่านต้องมีอายุครบตามที่กฎหมายกำหนดใน การทำสัญญากับเราและต้องมิใช่บุคคลที่เคยถูกระงับการให้บริการตามกฎหมายของประเทศไทยหรือขอบเขตกฎหมายอื่นใด

 

 1. ท่านต้องไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิด ดูหมิ่น สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 

 1. ท่านต้องไม่ส่งหรือเขียนข้อความที่หยาบคาย ลามก อนาจาร ส่อไปในทางเรื่องเพศ หมิ่นประมาท หยาบคาย ส่อเสียด คุกคาม มุ่งร้าย ว่ากล่าวให้ร้าย ขู่กรรโชก รังควาน ก้าวร้าว ทำให้ผู้อื่นไม่พอใจ เจตนาทำลายชื่อเสียง แก่สมาชิกท่านอื่นหรือบุคคลที่ 3 รวมทั้งการส่งหรือประกาศถึงเนื้อหาหรือข้อความอื่นๆที่ขัดต่อข้อกฎหมาย รวมถึงรูปภาพลามกหรือผิดกฎหมายใดๆที่บังคับใช้ หากท่านได้ทำการส่งหรือประกาศถึงเนื้อหา หรือ ข้อความ รวมถึง รูปภาพใดๆที่กล่าวมาแล้วนั้น และทาง BaanFinder หรือ บุคคลที่สามใดๆก็ตาม ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากเนื้อหาหรือข้อมูลของท่าน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามที ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหาย รวมถึงหนี้สิน ค่าเสียหาย และรายจ่ายอันเกิดขึ้นจากการที่ BaanFinder หรือ บุคคลที่ 3 ต้องสูญเสียไป

 

 1. ท่านเข้าใจว่าท่านต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ต่อการสร้าง ร่วมกันสร้าง เผยแพร่ หรือแสดง ข้อมูลบนเว็บไซต์ หรือส่งไปยังผู้ใช้เว็บไซต์คนอื่นๆ BaanFinder จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่ท่านได้ทำการนำเสนอต่อสาธารณชน (ทั้งนี้รวมถึง หน้าข้อมูลต่างๆของเว็บไซต์ ลงประกาศอสังหาฯ คำบรรยายใต้รูป รายละเอียดของอสังหาฯ หรือพื้นที่สาธารณะใดๆก็ตามที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์) BaanFinder ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย และ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาใดๆ (ที่ท่านหรือผู้ใช้งานท่านอื่นแสดงความคิดเห็นขึ้นมา) BaanFinder ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะลบเนื้อหาหรือความคิดเห็นของท่านได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

 

 1. ท่านตกลงว่าจะไม่ (และไม่อนุญาตให้บุคคลที่สาม) แก้ไขดัดแปลง แปลหรือย้อนกระบวนการผลิต (reverse engineer) ส่วนของเว็บไซต์ กรอบของเว็บไซต์ ถ่ายโอน เผยแพร่ จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ หรือลอกเลียนแบบส่วนของบริการใดๆจากเว็บไซต์ รวมทั้งลอกลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์และส่วนประกอบอื่นๆ ที่ปรากฏในทุกๆหน้าของเว็บไซต์ หรือข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ และไม่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้รายอื่น รวบรวมข้อมูลอสังหาฯ ที่อยู่อสังหาฯ  ข้อมูลที่สมาชิกของ BaanFinder.com ร่วมกันสร้างขึ้น รวมทั้งรูปภาพ ภาพพื้นหลัง และไอคอน เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม ยกเว้นจะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท อินโฟเทรนด์ และไม่ใช้โรบอท สไปเดอร์ เครื่องมือในการค้นหาหรือกู้คืนเว็บไซต์ หรือเครื่องมืออัตโนมัติอื่นๆ หรือใช้กระบวนการหรือวิธีการเพื่อลงประกาศ เข้าถึง กู้คืน หรือทำดัชนีส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรือเนิ้อหาของเว็บไซต์

 

 1. ท่านจะต้องไม่สร้างบัญชีผู้ใช้อัตโนมัติ หรือปลอมแปลงข้อมูลผู้ใช้ สร้างข้อมูลหรือส่งสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นการรบกวนผู้ใช้งานเว็บไซต์รายอื่นๆ หรือส่งไวรัส หนอนคอมพิวเตอร์ (เวิร์ม) ม้าโทรจันหรือโปรแกรมอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นภัยที่อาจรบกวนการทำงานของเว็บไซต์ ไม่ตั้งใจใช้งานเว็บไซต์หนักหรือโหลดข้อมูลขนาดใหญ่ใส่เว็บไซต์โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือจงใจทำให้เป็นภัยต่อการให้บริการของเว็บไซต์ ไม่พยายามเข้าถึงเว็บไชต์ บัญชีผู้ใช้ ระบบหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งเชื่อมต่อกับเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยผ่านการแฮ็ค (hacking) การเจาะรหัสผ่าน หรือโดยวิธีอื่นใด ไม่ใช้เครื่องมือ ซอฟท์แวร์ หรือชุดคำสั่งใดๆ ที่แทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงการทำงานของเว็บไซต์

 

 1. ท่านต้องไม่ส่งข้อความใดๆ ที่แสดงออกหรือมีนัยว่าข้อความดังกล่าวได้รับการสนับสนุนหรือรับรองโดย BaanFinder.com โดยไม่ได้รับอนุญาตก่อน

 

 1. ท่านเข้าใจและยอมรับว่า BaanFinder.com อาจตรวจสอบ เปลี่ยนแปลง และลบรายชื่อ ข้อมูลอสังหาฯใด ๆ (รวมถึง ที่อยู่อสังหาฯ และรูปภาพ) หรือข้อมูลอื่นๆ บนเว็บไซต์ แต่เพียงผู้เดียว การตัดสินของทางบริษัทในเรื่องข้อมูลบนเว็บไซต์ถือเป็นที่สุด

 

 1. ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ รวมถึงความสูญเสีย อาการบาดเจ็บทางร่างกาย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งโดยตรงและโดยอ้อม โดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่องที่ตามมาจากการใช้งานเว็บไซต์ทุกกรณี ของท่านหรือบุคคลที่สามคนใดก็ตาม (รวมถึงผู้ติดตามของท่านด้วย)

 

 1. ทางบริษัทไม่รับผิดชอบข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ที่เกิดจากการสร้างของสมาชิก และจะไม่มีความรับผิดชอบทางกฎหมายใดๆ ต่อท่านหรือต่อบุคคลอื่น หรือบริษัทใดๆ ก็ตามที่ต้องประสบกับความสูญเสีย เกิดค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม จากข้อมูลบนเว็บไซต์ เราไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลใดๆ ไม่ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะเป็นของบริษัทหรือเป็นข้อมูลที่สร้างจากสมาชิก รวมถึงผลลัพธ์อันเนื่องมาจากการเข้าใช้งานในเว็บไซต์ของเรา ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งข้อมูลใดๆที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนตัวของท่านหรือข้อมูลผู้ติดตามของท่าน ตลอดจนเนื้อหาและข้อมูลต่างๆที่มีการส่งผ่านระบบของเรา กล่าวให้เฉพาะเจาะจงลงไปคือ BaanFinderหรือ บุคคลที่สามใดๆ หรือ ข้อมูล เนื้อหาที่มีการนำเสนอขึ้นมา จะไม่ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายใดๆต่อท่านหรือต่อบุคคลอื่นใด ทั้งต่อบริษัทใด ๆ ก็ตามที่ต้องประสบกับความสูญเสีย เกิดค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม การบาดเจ็บทางร่างกายหรือค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากความล่าช้า ความไม่ถูกต้อง ความผิดพลาด หรือ การเว้นว่างของข้อมูลด้านราคาที่มีการแบ่งสรรปันส่วนกัน หรือ การส่งต่อกัน หรือ การกระทำใดๆอันเกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหา หรือ เป็นเหตุให้เกิดการไม่ประสบผลสำเร็จ หรือ การหยุดชะงัก หรือ การสิ้นสุด

 

 

 1. BaanFinder ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์หรือยุติการให้บริการได้ทุกเมื่อ ทั้งที่เป็นการถาวรหรือชั่วคราว โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้

 

 1. เว็บไซต์ของ BaanFinder อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่าน BaanFinder มิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น และมิได้สื่อโดยนัยว่า BaanFinder ให้การรับรองหรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น การเข้าเยี่ยมชมหรือใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์อื่นๆนั้นถือเป็นหน้าที่ของท่านในการพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลในเว็บไซด์เหล่านั้นด้วยตนเอง การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นๆนั้น เราขอแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นก่อนเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว และเราไม่อนุญาตให้ท่านทำลิงค์จากเว็บไซต์ของตนเองเพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์เหล่านั้นโดยมิได้มีการขออนุญาตจาก BaanFinder เป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน กรุณาติดต่อเรา หากท่านต้องการทำลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของท่าน

 

 1. ผู้ใช้งานยอมรับที่จะชดเชยค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการละเมิดเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการ หรือการกระทำอื่นใดที่ เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้งานของสมาชิก อันเนื่องมาจากการละเลยไม่ใส่ใจหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย และผู้ใช้งานจะไม่ยึดให้ BaanFinder (หรือพนักงานของบริษัททุกคน ผู้บริหารของบริษัท ผู้ผลิตสินค้า บริษัทสาขา บริษัทร่วมทุนตลอดจนหุ้นส่วนทางกฎหมาย) ต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้องค่าเสียหายรวมถึงค่าใช้จ่ายของทนายความที่เกิดขึ้นด้วย

 

 1. เมื่อลงประกาศ ท่านยืนยันและตกลงว่า ข้อมูลและข้อความดังกล่าวถูกต้องตามความเป็นจริง และท่านมีสิทธิตามกฎหมายในการลงข้อมูลและประกาศข้อความดังกล่าว ท่านตกลงรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากข้อมูลหรือข้อความดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ ท่านตกลงยินยอมสละสิทธิเรียกร้องทั้งปวงที่มีต่อเว็บไซต์ และตกลงยินยอมไม่เรียกร้องใดๆ ต่อเว็บไซต์ โดยท่านจะไม่เพิกถอนความยินยอมดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด

 

 1. ท่านเข้าใจและรับรู้ว่า ทางเว็บไซด์ BaanFinder.com เป็นเพียงพื้นที่สื่อกลาง สำหรับผู้ที่ต้องการประกาศขาย ประกาศให้เช่า และ ต้องการซื้อ หรือ ต้องการเช่าอสังหาฯ เท่านั้น ไม่ว่าข้อมูลใดๆที่ท่านโพส หรือ ให้ บนเว็บไซด์ BaanFinder.com ทั้งในการลงประกาศขาย และ/หรือ ให้เช่า อสังหาฯ ท่านตกลงว่าข้อมูลนั้นเป็นจริง ไม่ขัดต่อกฏหมาย และไม่จงใจให้ข้อมูลเท็จหรือทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด หากตรวจสอบได้ว่า มีความเสียหายอันเกิดจากข้อมูลอสังหาฯที่ถูกโพสประกาศลงบนเว็บไซด์ ซึ่งเป็นประกาศที่เป็นเท็จ หรือไม่ถูกต่อกฎหมาย ผู้ลงประกาศนั้นๆถือเป็นบุคคลที่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น BaanFinderไม่อาจรับรองหรือรับประกัน หรือรับผิดชอบในความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น จากการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทุกกรณี โดยไม่มีข้อยกเว้น

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน (Terms of Use)

 

เว็บไซต์ BaanFinder.com (“เว็บไซต์”) มุ่งสร้างประการณ์ที่ดีในการค้นหาอสังหาฯ ออนไลน์ในประเทศไทย ให้มีความทันสมัยและปลอดภัยสำหรับทุกคน เพื่อร่วมกันสร้างชุมชนอสังหาฯ ออนไลน์ที่ดีและมีคุณภาพ สมาชิกและผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ BaanFinder.com (“ท่าน”) ได้ทำความเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการลงประกาศในหน้านี้ เว็บไซต์สงวนสิทธิในการลบข้อมูลที่ละเมิดต่อเงื่อนไขและข้อตกลงในการลงประกาศ ไม่ว่าส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดจากบัญชีของท่าน รวมทั้งระงับหรือยกเลิกบัญชีของท่านจากเว็บไซต์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

สิทธิในการลงประกาศ  

สิทธิในการลงประกาศขายหรือให้เช่า บนเว็บไซต์ เป็นของผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิอสังหาฯ หรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของ อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น เว็บไซต์อาจขอดูเอกสารสิทธิการเป็นเจ้าของของท่าน ถ้าหากเว็บไซต์ไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัดว่าท่านเป็นเจ้าของอสังหาฯ จริง เว็บไซต์อาจลบประกาศของท่านออกจากเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

คุณภาพของประกาศ 

รูปภาพ 

ท่านต้องไม่ลงรูปภาพที่ไม่เกี่ยวข้องกับอสังหาฯ ไม่ใช่ภาพอสังหาฯ จริง และ/หรือ ปรากฏข้อความทำการตลาด (marketing information) รวมถึง ชื่อตัวแทน บริษัทตัวแทน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ไลน์ QR code ไม่ว่าจะในรูปแบบข้อความ ลายน้ำ กรอบรูป หรืออื่นๆ บนรูปภาพ

 

รายละเอียด 

ท่านต้องไม่ใส่ข้อมูลทำการตลาด (marketing information) รวมถึง ชื่อตัวแทน บริษัทตัวแทน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ไลน์ ในช่องรายละเอียดอสังหาฯ ได้ 

 

ตำแหน่งอสังหาฯ 

การใส่ตำแหน่งอสังหาฯ จำเป็นที่จะต้องมีแสดงเพื่อที่จะระบุที่ตั้งอสังหาฯ ได้และเพื่อสร้างคุณภาพประกาศที่ดี เมื่อลงประกาศ ท่านควรทราบตำแหน่งที่ตั้งของอสังหาฯ อย่างชัดเจนและถูกต้อง เช่น บ้านเลขที่ โครงการ ถนน เขต (อำเภอ) แขวง (ตำบล) จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เป็นต้น 

 

การปักหมุดในแผนที่ ท่านไม่สามารถปักหมุดตำแหน่งที่นอกเหนือจากตำแหน่งที่ตั้งของอสังหาฯ ในประกาศของท่านได้   

 

การอัปเดตข้อมูล 

เมื่อลงประกาศ ท่านควรเข้ามาอัปเดตประกาศให้เป็นปัจจุบันด้วยการ “เลื่อนประกาศ” ซึ่งสามารถทำได้วันละ 1 ครั้ง เพื่อให้ผู้ค้นหาอสังหาฯ ในเว็บไซต์ได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและถูกต้องในทุก ๆ วัน ประกาศบนเว็บไซต์มีอายุ 60 วันนับตั้งแต่ลงประกาศ และเจ้าของประกาศสามารถต่ออายุประกาศได้ด้วยการ “เลื่อนประกาศ” ในหน้าอสังหาฯของฉัน หากประกาศไม่มีความเคลื่อนไหวนับตั้งแต่วันที่ลงไปแล้ว 60 วัน เว็บไซต์อาจดำเนินการระงับช่องทางการติดต่อ ลบรูปภาพของประกาศ และ/หรือ ซ่อนประกาศออกจากฐานข้อมูลออนไลน์ และหากไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลา 1 ปี ประกาศอาจถูกลบออกจากเว็บไซต์

 

การแก้ไขหรือลบข้อมูลประกาศ

ท่านสามารถแก้ไขหรือลบประกาศที่ท่านลงไว้ ในหน้าประกาศของฉันได้ หากท่านลบประกาศของท่าน เว็บไซต์จะลบข้อมูลประกาศของท่านออกจากเว็บไซต์หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ แต่ข้อมูลประกาศอาจจะยังคงถูกเก็บไว้ในหน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (backup storage) แม้ว่ามันจะถูกลบออกจากระบบฐานข้อมูล (active database) ของเราแล้ว 

โดยเราจะเก็บข้อมูลนั้นไว้เป็นเวลา 5 ปี (หรือนานกว่านั้นตามที่กฎหมายกำหนด) เพื่อให้มั่นใจว่าเราสามารถใช้ข้อมูลตามที่เรามีสิทธิภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ เช่น เราอาจใช้ข้อมูลเพื่อป้องกัน สืบสวน หรือบ่งชี้การกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ หรือเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย

 

อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ไม่อนุญาตให้สมาชิกลบประกาศและลงใหม่ซ้ำๆ หากระบบตรวจสอบเจอ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลบประกาศและระงับบัญชีผู้ใช้งานทันที

 

การแจ้งปัญหาเกี่ยวกับประกาศ

หากท่านพบเห็นประกาศที่เป็นอสังหาฯ ในกรรมสิทธิของท่าน หรือของตัวแทนโดยชอบด้วยกฎหมาย และท่านเชื่อว่าประกาศถูกลงโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านควรติดต่อไปยังผู้ลงประกาศทันที เพื่อให้บุคคลนั้นลบประกาศที่เป็นของท่านออกจากเว็บไซต์ หากไม่สามารถติดต่อผู้ลงประกาศได้ ท่านสามารถแจ้งข้อเท็จจริงพร้อมหลักฐานความเป็นเจ้าของ เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงของท่านเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งมาที่ [email protected] เพื่อให้เราตรวจสอบ BaanFinder อาจดำเนินการลบประกาศออกจากระบบตามที่ได้รับแจ้งในเบื้องต้น อันเป็นการกระทำโดยสุจริตเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้เกี่ยวข้อง แต่ BaanFinder ไม่รับรองถึงผลการดำเนินการ และไม่มีความรับผิดหรือภาระผูกพันใดในการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ข้อพิพาทและความรับผิดเป็นเรื่องระหว่างผู้อ้างสิทธิและผู้ใช้งานต่อกันเองเท่านั้น

 

กฏข้อห้ามในการใช้งาน

เมื่อใช้งานบนเว็บไซต์ BaanFinder.com ท่านตกลงที่จะไม่ 

- นำเอาข้อมูล รูปภาพ รายละเอียด ที่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นลงไว้ ไปใช้ ทั้งในเรื่อง แต่ไม่เฉพาะ การลงประกาศขายหรือปล่อยเช่าต่อ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของประกาศนั้น

- ปลอมแปลงเป็นบุคคลอื่น และ/หรือ แอบอ้างตำแหน่งในองค์กรหรือบริษัทตัวแทนอื่นๆ ในการลงประกาศ

- ลงข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง หรือ ข้อมูลที่ท่านไม่มีสิทธิในการลงประกาศตามกฏหมาย

- ลงประกาศซ้ำ ลงรูปภาพซ้ำ มากกว่า 1 ครั้ง (spam) - สมัครบัญชีที่แสดงถึงตัวตนบุคคลหรือนิติบุคคลเดียวกัน มากกว่า 1 บัญชี (สำหรับผู้ใช้งานแพ็กเกจฟรี เบอร์โทรศัพท์ในข้อความประกาศต้องตรงกับเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้สมัครบัญชีเท่านั้น)

- ส่งเสริม ยุแยง อนุญาต ให้บุคคลที่สาม กระทำข้อห้ามข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมดที่กล่าวไว้ด้านบน 

 

หากเราพบการละเมิดกฎข้อห้ามในการใช้งาน เราขอสงวนสิทธิ์การเป็นผู้ชี้ขาดในการระงับบัญชี ลบประกาศ และดำเนินการใดๆ ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อรักษาคุณภาพของประกาศและคุณภาพของเว็บไซต์โดยรวม