National Housing Authority (การเคหะแห่งชาติ)

项目 - (12)

项目'บ้านเอื้ออาทร พาร์ควิลล์ ร่มเกล้า'的照片 5

บ้านเอื้ออาทร พาร์ควิลล์ ร่มเกล้า

联排别墅 , 店屋
地址: 民武里区 , 曼谷
起始价格: 3,100,000 铢
0

บ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง 7/3

联排别墅
地址: 南律胶县 , 巴吞他尼
起始价格: 578,000 铢
项目'บ้านเอื้ออาทรรังสิต (คลอง 9)'的照片 1

บ้านเอื้ออาทรรังสิต (คลอง 9)

联排别墅
地址: 探耶武里县 , 巴吞他尼
起始价格: 578,000 铢
项目'บ้านเอื้ออาทร ศรีนวมินทร์ 2'的照片 3

บ้านเอื้ออาทร ศรีนวมินทร์ 2

公寓 , 联排别墅
地址: 曼甲必区 , 曼谷
起始价格: 4,300,000 铢
项目'บ้านเอื้ออาทร นครศรีธรรมราช (อ้อมค่าย)'的照片 3

บ้านเอื้ออาทร นครศรีธรรมราช (อ้อมค่าย)

联排别墅 , 店屋
地址: 洛坤府城 , 洛坤府
起始价格: 1,750,000 铢