เปิดเมืองใหม่โคราช เป้าพัฒนาสู่ซิลิคอนวัลเลย์เชื่อมรถไฟไฮสปีด

นายจีรวัฒน์ ศิริวิกุล รองประธานฝ่ายกิจกรรมเครือข่ายภาครัฐหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 


มีการรายงานความคืบหน้าการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาเมืองใหม่นครราชสีมา โดยเห็นชอบกับข้อเสนอของภาคเอกชนกลุ่มจังหวัดและหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาให้มีการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาเมืองใหม่นครราชสีมา และมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาดำเนินการศึกษาตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมา


ล่าสุดในที่ประชุมครั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้สรุปการศึกษาแผนแม่บท และสรุปผลการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาโครงการเมืองใหม่นครราชสีมาจุดที่เหมาะสมที่สุด คือ เมืองใหม่สุรนารี โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา 4 ด้าน 

1.บูรณาการความคิดเห็นสำคัญของพื้นที่ศักยภาพ (bottom-up) 

2.ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 

3.การสังเคราะห์เครื่องมือทั้งในด้านนโยบายมาตรการ และ/หรือสิทธิประโยชน์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.กำหนดทิศทางการพัฒนาของพื้นที่ (top-down) 


ซึ่งเมืองใหม่สุรนารีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่สุด จาก 4 ทำเลที่ทำการศึกษาเรียงลำดับจากมากไปน้อยดังนี้ 1.เมืองใหม่สุรนารี 2.เมืองใหม่หนองระเวียง 3.เมืองใหม่บัวใหญ่ และ 4.เมืองใหม่ปากช่องเมืองใหม่สุรนารี อยู่ในประเภทเมืองใหม่ในเมือง (new town in town) บริเวณชานเมือง โดยชูวิสัยทัศน์ “เมืองแห่งการเสริมสร้างทักษะและความรู้ และเป็นศูนย์กลางการวิจัยนวัตกรรมแห่งภูมิภาค” เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาและเมืองที่อยู่อาศัย สามารถรองรับประชากรประมาณ 214,228 คน งบประมาณในการพัฒนา 97,035 ล้านบาท และทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้เส้นทางสถานีรถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ มอเตอร์เวย์ และท่าอากาศยานนานาชาตินครราชสีมา เป็นศูนย์กลางของการคมนาคมที่สำคัญในอนาคตของจังหวัด และภาคอีสาน ใกล้สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีพื้นที่ที่เหมาะสม ทั้งยังเป็นทำเลที่อยู่ในพื้นที่การขับเคลื่อนให้เป็นเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEc) ด้วย


เมืองใหม่สุรนารี ซึ่งชูวิสัยทัศน์ “เมืองแห่งการวิจัยและพัฒนา” 


หากพูดง่าย ๆ เป้าหมายเหมือนกับ “ซิลิคอนวัลเลย์” ตามกรอบแผนงานจะทำแผนงานและมาตรการต่าง ๆ เหมือนกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยคณะทำงานอยู่ระหว่างยกร่างกฎหมายเป็นผังเมืองเฉพาะเมืองใหม่สุรนารี ตราขึ้นมาเป็นพระราชบัญญัติฉบับใหม่ การทำงานของหน่วยราชการในพื้นที่จะทำลักษณะ one stop service และมีการกำหนดสิทธิพิเศษในการจูงใจผู้ประกอบการที่จะเข้ามาลงทุนในลักษณะการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (public private partnership หรือ PPP) เช่น 


การเช่าที่ดินระยะยาว การให้สิทธิพิเศษทางภาษี การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล รวมถึงเรื่องคนงานต่างชาติที่ทำงานในเขตส่งเสริมจะได้สิทธิพิเศษทางด้านวีซ่า การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราพิเศษ ครอบคลุมครอบครัวทั้งบิดามารดา คู่สมรส และบุตรที่จะย้ายมาอยู่ด้วยกัน และผู้บริหารต่างชาติที่ทำงานที่สำนักงานใหญ่ หรือบริษัทการค้าระหว่างประเทศในพื้นที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอัตราพิเศษ ทั้งนี้ กรอบนโยบายและเป้าหมายนี้ทางกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งเป็นแม่งานหลักยอมรับในหลักการแล้ว


แผนอนาคต สร้างเมืองใหม่ 

การคัดเลือกเมืองสุรนารีมาดำเนินการก่อน ถือเป็นโครงการนำร่อง ส่วนอีก 3 เมืองที่เหลือถือเป็นแผนที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ ตามผังแม่บทเมืองใหม่สุรนารี ได้มีการจัดทำโครงการในระดับผังพื้นที่เฉพาะไว้ จำนวน 14 โครงการที่จะดึงเอกชนมาร่วมลงทุนลักษณะ PPP แบ่งเป็น


แผนระยะสั้น 1-5 ปี ได้แก่ โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ การวิจัย พัฒนา และการฝึกอบรมทักษะ โครงการพัฒนาศูนย์ควบคุมและบริการอัจฉริยะ และลานคนเมือง โครงการออกแบบศูนย์เรียนรู้พื้นที่สีเขียว โครงการออกแบบภูมิทัศน์ริมถนนสายหลักเชื่อมต่อระหว่างเมือง  โครงการออกแบบทางจักรยานและทางเดินเท้า โครงการพัฒนาโครงข่ายถนน พร้อมระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่เมืองใหม่สุรนารี


ระยะกลาง 6-10 ปี ได้แก่ โครงการพัฒนาสวนสาธารณะระดับชุมชน โครงการพัฒนาศูนย์กีฬาและพื้นที่อเนกประสงค์ โครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวนันทนาการและการระบายน้ำตามธรรมชาติ  โครงการพัฒนาสวนสาธารณะและพื้นที่พักน้ำป้องกันน้ำท่วม โครงการพัฒนาสาธารณูปการด้านการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากร  โครงการพัฒนาโครงข่ายระบบอุโมงค์สาธารณูปโภครวม (common utility tunnel)


ระยะยาว 11-20 ปี ได้แก่ โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนนครราชสีมาสายสีเขียว ส่วนต่อขยาย (ตลาดเซฟวัน-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) และ โครงการพัฒนาระบบผลิตและส่งจำหน่ายไฟฟ้าความร้อนความเย็นร่วม (cooling district)


โอกาสของอสังหาฯ ในโคราช 


จังหวัดนครราชสีมา (โคราช) ถือเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย การทำเมืองใหม่สุรนารีจะส่งผลให้จังหวัดนครราชสีมา มีการขยายตัวไปในทิศทางที่ดี การวางผังเมืองที่ดีจะสามารถดึงดูดการลงทุนจากหลายภาคส่วน เพื่อมาลงทุนที่จังหวัดนครราชสีมามากขึ้น ซึ่งจากการสอบถามผู้ประกอบการโรงงานต่างบอกว่า จังหวัดนครราชสีมามีจุดแข็งด้านแรงงานจำนวนมาก อย่าง EEC แรงงานจำนวนมากก็ไปจากทางภาคอีสาน และในอนาคตหากมีรถไฟรางคู่ มอเตอร์เวย์ นิคมอุตสาหกรรมที่กำลังขยายมากขึ้น และอนาคตท่าเรือบกจะแล้วเสร็จ นครราชสีมาจะกลายเป็นจังหวัดที่มีคุณภาพรองจากกรุงเทพฯได้เลย


นายณัฐพงษ์ ประสารศิวมัย นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า "เราอาจจะไม่ใช่เมืองท่องเที่ยว แต่ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมผมมั่นใจว่า เราน่าจะเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย รวมถึงการอนุมัติเมืองใหม่สุรนารีจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องเอกสารที่ดินต่าง ๆ ที่ไม่ชัดเจน โดยจะมีกฎหมายฉบับใหม่ออกมา จากนี้ไปต้องเตรียมพร้อมรับมือกัน แต่ตอนนี้ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ได้รับการอนุมัติหลายโครงการล่าช้ากว่ากำหนด เช่น มอเตอร์เวย์มีการเปิดล่าช้า ซึ่งตอนนี้ภาคเอกชนได้ประชุมร่วมกับทางจังหวัดพยายามผลักดันให้เปิดบางส่วนที่วิ่งเข้าเมืองโคราชให้ได้ภายในปีนี้


อย่างไรก็ตาม การที่มีข่าวพัฒนาเมืองใหม่สุรนารียอมรับว่าส่งผลให้ที่ดินปรับขึ้นราคา โดยก่อนช่วงโควิด-19 ระบาดราคาที่ดินแถวที่จะขึ้นเมืองใหม่สุรนารีเคลื่อนไหวประมาณ 2-3 ล้านบาทต่อไร่ ปัจจุบันขึ้นไป 4 ล้านบาทต่อไร่แล้ว"
ข้อมูลจาก: prachachat.net
แชร์บทความนี้

ลิงค์สำหรับการแบ่งปันบทความบนเว็บอื่นๆ:

คลิก Like เลยเพื่อไม่พลาดกับบทความน่าสนใจอื่นๆ

บทความยอดนิยม

บทความใหม่ล่าสุด

พาชมบ้านทาวน์โฮม ลาดพร้าว 101 เรียบหรูสไตล์ Minimalist Luxury โครงการ เมซอง 168 ลาดพร้าว 101 (Maison 168 LATPHRAO 101)

หาซื้อบ้าน ย่านลาดพร้าว ต้องไม่พลาด "โครงการ เมซอง 168 ลาดพร้าว 101" บ้านทาวน์โฮม 3.5 ชั้น Duplex จอ ... อ่านต่อ...

สิ่งที่ควรทำ ก่อนลงขายบ้านมือสอง

ก่อนที่คุณจะลงขายบ้านหรือคอนโดของคุณในตลาด สิ่งสำคัญคือ การเตรียมการขาย ที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการขายบ้า ... อ่านต่อ...

เอกสารและค่าโอนที่ดินให้ลูก การให้ที่ดินโดยเสน่หา กรมที่ดิน ปี 2566

เจ้าของทรัพย์สินสามารถ "ให้" ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่ผู้รับโดยไม่มีค่าตอบแทนได้ เช่นพ่อแม่ให้ที่ดิ ... อ่านต่อ...

ความคืบหน้ารถไฟฟ้า 5 เส้นทาง รถไฟฟ้าสายสีเหลืองเปิดเดินรถเร็วสุด

การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า 5 สาย โดยมีโครงการรถ ... อ่านต่อ...

4 สิ่งที่คนส่วนใหญ่พลาด เมื่อตั้งราคาขายบ้าน!

ตั้งราคาขายบ้านเท่าไรดี หรือควรขายบ้านเท่าไร เป็นสิ่งที่คนขายบ้านมักต้องคิดให้ดี เพราะการตั้งราคาขาย ... อ่านต่อ...