เปลี่ยนโฉนด น.ส.3 ก. เป็น โฉนดที่ดิน (น.ส.4) ได้ไหม ทำอย่างไร

สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อที่ดิน โดยที่ดินแปลงนั้นเป็น น.ส.3 ก. อาจสงสัยว่าสามารถซื้อ ขาย น.ส.3 ก. ได้หรือเปล่า แล้วหากซื้อมาแล้วจะนำมาเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดิน น.ส.4 (ครุฑแดง) ได้หรือไม่ วันนี้บ้านไฟน์เดอร์ก็นำเอาข้อมูลมาบอกกัน
เขียนเมื่อวันที่: 02 กรกฎาคม 2021 ประเภท: เรื่องน่ารู้ , ซื้อบ้าน, ซื้ออสังหา , ที่ดิน

สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อที่ดิน โดยที่ดินแปลงนั้นเป็น น.ส.3 ก. อาจสงสัยว่าสามารถซื้อ ขาย น.ส.3 ก. ได้หรือเปล่า แล้วหากซื้อมาแล้วจะนำมาเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดิน น.ส.4 (ครุฑแดง) ได้หรือไม่ วันนี้บ้านไฟน์เดอร์ก็นำเอาข้อมูลมาบอกกัน 


น.ส.3 ก. คืออะไร 

น.ส.3 ก. คือ ประเภทหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ซึ่งเป็นหนังสือรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าได้ทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ โดยมีการกำหนดตำแหน่งที่ดินในระวางรูปถ่ายทางอากาศ (นายอำเภอท้องที่เป็นผู้ออกให้)


นอกจากนี้ ยังมี 

- น.ส.3 ออกให้แก่ผู้ครอบครองที่ดินทั่ว ๆ ไป ในพื้นที่ที่ไม่มีระวาง มีลักษณะเป็นแผนที่รูปลอย ไม่มีการกำหนดตำแหน่งที่ดินแน่นอน หรือออกในท้องที่ที่ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ ซึ่งรัฐมนตรียังไม่ได้ประกาศยกเลิกอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดินของหัวหน้าเขต นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ (นายอำเภอท้องที่เป็นผู้ออก)

- น.ส. ๓ ข. ออกในท้องที่ที่ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ และรัฐมนตรีได้ประกาศยกเลิกอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดินของหัวหน้าเขต นายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอแล้ว (เจ้าพนักงานที่ดิน เป็นผู้ออก)


สรุปแล้ว น.ส.3 ก. เป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ ที่มีกำหนดตำแหน่งในระวางรูปถ่ายทางอากาศ ในขณะที่ น.ส.3 และ น.ส.3 ข. ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ ทั้งหมดสามารถโอนซื้อขายได้ และสามารถยื่นเรื่องเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดิน น.ส.4 ได้ และที่ดินต้องมีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (ดู ที่ดินที่จะออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ได้)

 

ข้อควรพิจารณา: การออกโฉนดที่ดินของ น.ส.3 ก. เนื่องจากการรังวัดเดิมทำได้ไม่ละเอียด อาจไม่ตรง ทำให้ขนาดที่ดินหลังออกโฉนดเปลี่ยนแปลงได้ นั่นคือขนาดที่ดินอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้ ผู้ซื้อควรตรวจสอบรูปที่ดิน และสอบถามกับทางสำนักงานที่ดินสาขานั้นๆ อีกครั้ง  หลักฐานประกอบการขอออกโฉนดที่ดิน

  • ผู้ขอออกโฉนดได้ ต้องเป็นผู้ที่มีชื่อเป็นเจ้าของสิทธิที่ดินเท่านั้น โดยเตรียมเอกสาร ต่อไปนี้
  • บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส (กรณีสมรสแล้ว) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
  • หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3, น.ส.3 ก.,น.ส.3 ข) หรือใบสำคัญแสดงการนำที่ดินขึ้นทะเบียน (แบบหมายเลข 3)
  • หลักฐานการเสียภาษีที่ดิน หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 


ขั้นตอนการออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย


1. เจ้าของที่ดินยื่นเรื่องขอออกโฉนด ที่สำนักงานที่ดิน ชำระเงินค่าธรรมเนียม นัดทำการรังวัด 

3. เจ้าหน้าที่จะนัดคิวรังวัด ค้นหาหลักฐานที่ดินและแผนที่ แจ้งเจ้าของที่ดินข้างเคียง  

4. ช่างรังวัดออกไปทำการรังวัด พิสูจน์สอบสวน สอบถามผู้ปกครองท้องที่ และส่งหนังสือแจ้งเจ้าของที่ดินข้างเคียง 

5. ตรวจสอบความถูกต้องเสนอเจ้าพนักงานที่ดิน เจ้าพนักงานที่ดินสั่งการ ส่งฝ่ายทะเบียน 

6. จัดทำประกาศออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเสนอเจ้าพนักงานที่ดิน และส่งประกาศ  

7. เสนอเรื่องขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด (กรณีขอออกโฉนดที่ดินเนื้อที่เกิน 50 ไร่)  

8. เจ้าพนักงานที่ดินลงนามออกโฉนดที่ดิน และแจ้งเจ้าของที่ดินมารับโฉนดที่ดิน 


ข้อควรพิจารณา: ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ รวม 83 วัน (ไม่รวมระยะเวลารอการรังวัด และไม่รวมถึงกรณีมีผู้โต้แย้งสิทธิในการออกโฉนด) 


ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการออกโฉนดที่ดิน 


1. ค่าธรรมเนียมออกโฉนดที่ดิน เนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ แปลงละ 50 บาท (เนื้อที่เกิน 20 ไร่ ส่วนที่เกิน ไร่ละ 2 บาท(เศษของไร่คิดเป็นหนึ่งไร่)  

2. ค่าหลักเขตเหมาจ่าย(ไม่ว่าจะใช้หลักเขตกี่หลักก็ตาม) แปลงละ 60 บาท

3. ค่ามอบอำนาจ หากมี จะต้องเสียค่ามอบอำนาจเพิ่มเรื่องละ 20 บาท อากรปิดในหนังสือมอบอำนาจเรื่องละ 30 บาท

4. ค่ารังวัดลักษณะเหมาจ่าย แบ่งเป็น

     3.1 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าส่งหมายข้างเคียงทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 100 บาท

     3.2 ค่าป่วยการเจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่ วันละ 50 บาท

     3.3 เนื้อที่ไม่เกิน 30 ไร่ เวลาทำการ 3 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 5,550 บาทข้อมูลจาก: กรมที่ดิน
แชร์บทความนี้

ลิงค์สำหรับการแบ่งปันบทความบนเว็บอื่นๆ:

คลิก Like เลยเพื่อไม่พลาดกับบทความน่าสนใจอื่นๆ

ประเภทบทความแนะนำ: ข่าว ตลาดอสังหา เรื่องน่ารู้ แต่งบ้าน/ตกแต่ง รถไฟฟ้า ซื้อบ้าน, ซื้ออสังหา ไอเดีย รีโนเวท คอนโด ขายบ้าน

บทความใหม่ล่าสุด

พาชมบ้านเดี่ยว 2 ชั้นสวยๆ ไอเดียสร้างบ้านบนที่ดิน 45 ตารางวา สำหรับคนทุกวัย

ไอเดียสร้างบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ออกแบบตอบโจทย์ความเป็นส่วนตัว และยังรองรับการอยู่อาศัยสำหรับทุกวัย มาชม ... อ่านต่อ...

คุ้มสุดในย่านลำลูกกา! บ้านเดี่ยวคุณภาพ ประหยัดพลังงาน โครงการ Eco-Haus วงแหวน-ลำลูกกา

สำหรับผู้ที่กำลังมองหาซื้อบ้านเดี่ยวหลังแรก ในโครงการบ้านใหม่ๆ โซนชานเมือง อีกหนึ่งทำเลน่าสนใจ คือช่ ... อ่านต่อ...

วิธีเลือกซื้อเครื่องซักผ้าให้ใช้งานได้นานที่สุด

นอกจากแอร์และตู้เย็นแล้ว เครื่องซักผ้าก็ถือเป็นไอเท็ม Must Have ที่เรามักจะต้องมีติดบ้าน มาดูวิธีเลื ... อ่านต่อ...

พาชมบ้านสวย ท่ามกลางธรรมชาติ หลบชีวิตเมือง ที่น่าอิจฉาสุดๆ

บางอาชีพมี “อินเตอร์เน็ต” ก็สามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเข้าเมือง ฝ่ารถติด อีกต่อไป ทำให้ ... อ่านต่อ...

วิธีหาตำแหน่งพิกัดที่ดิน จากเลขที่โฉนด ง่ายๆ

อยากรู้ว่าที่ดินแปลงนี้อยู่ตรงไหน มาดูวิธีหาตำแหน่งที่ดิน จากเลขที่โฉนด ง่ายๆ บนเว็บไซต์ของกรมที่ดิน ... อ่านต่อ...